36/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zawiadamia, iż Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 21/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Doradcy24 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Doradcy24 S.A. za rok obrotowy 2016 – firmę Audytor…

35/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak…

34/2016 Korekta zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje o błędnej zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2016 z 13 stycznia 2016 roku, pierwotny termin publikacji raportu za III kwartał 2016 r. został ustalony na dzień 9 listopada 2016 roku. Zarząd Spółki informuje, że raport za…

33/2016 Korekta zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r

Zarząd Doradcy24 S.A. („Spółka”) informuje o błędnej zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2016 z 13 stycznia 2016 roku, pierwotny termin publikacji raportu za III kwartał 2016 r. został ustalony na dzień 9 listopada 2016 roku. Zarząd Spółki informuje, że raport za…

32/2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r

Zarząd Doradcy24 S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2016 z 13 stycznia 2016 roku, pierwotny termin publikacji raportu za III kwartał 2016 r. został ustalony na dzień 9 listopada 2016 roku. Zarząd Spółki informuje, że raport za III…

31/2016 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 19 sierpnia 2016 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2016 roku do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy dotyczące następujących uchwał: Uchwała numer 1/08/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Uchwała Numer…

30/2016 Przydział obligacji serii B

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 23.08.2016 roku, Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2016 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę nr 2/2016 w sprawie przydziału obligacji serii B emitowanych przez Doradcy24 S. A. („Uchwała”). Na podstawie przedmiotowej uchwały dokonano przydziału 250 sztuk (dwieście pięćdziesiąt) obligacji zwykłych na okaziciela…

29/2016 Emisja obligacji serii B

Zarząd Doradcy24 S.A. („Emitent”) informuje, że po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej podjął uchwałę Zarządu Emitenta nr 1/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii B („Uchwała”). Na podstawie Uchwały Emitent wyemituje nie więcej niż 250 (dwieście pięćdziesiąt ) sztuk dwuletnich, niezabezpieczonych, obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden…

28/2016 Zaktualizowana strategia rozwoju Spółki na lata 2015-2016

Zarząd Spółki Doradcy24 w załączeniu przekazuje zaktualizowaną strategię rozwoju Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak – Prezes Zarządu STRATEGIA-ROZWOJU_Doradcy24_lata_2015-2016_zaakatualizowana_20sierpien2016

27/2016 Korekta raportu nr 26/2016: Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 19 sierpnia 2016 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu poprawny plik protokołu uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się dnia 19 sierpnia 2016 roku. W raporcie nr 26/2016 omyłkowo załączono plik z projektami uchwał. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące…