36/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zawiadamia, iż Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 21/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Doradcy24 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Doradcy24 S.A. za rok obrotowy 2016 - firmę Audytor S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 143, która jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1930.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do ? Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ?

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu