30/2016 Przydział obligacji serii B

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 23.08.2016 roku, Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2016 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę nr 2/2016 w sprawie przydziału obligacji serii B emitowanych przez Doradcy24 S. A. ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej uchwały dokonano przydziału 250 sztuk (dwieście pięćdziesiąt) obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wszystkie obligacje zostały objęte przez jednego inwestora Spółkę Polfinance Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu.

Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238) oraz zgodnie z warunkami emisji obligacji serii B określonymi w uchwale nr 1/2016 zarządu z dnia 23 sierpnia 2016 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu