Korekta jednostkowego raportu za III kwartał 2022 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje korektę jednostkowego raportu za III kwartał 2022 roku. Korekta dotyczy błędnie wskazanych okresów w rachunku zysków i strat. W pierwszych dwóch kolumnach rachunku zysków i strat było: 01.07.2021-30.09.2021 oraz 01.01.2021-30.09.2021 a powinno być: 01.07.2022-30.09.2022 oraz 01.01.2022-30.09.2022. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do…

Jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 0000146225_202211150000144115 Prezes Zarządu – Paweł Woźniak

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 r.

Zarząd Dr.Finance S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym w dniu 3 stycznia 2022 roku, pierwotny termin publikacji raportu za III kwartał 2022 r. został ustalony na dzień 15 października 2022 roku. Natomiast raportem bieżącym w dniu 16 września 2022 r.…

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności lub o uchylenie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Zarząd DR.FINANCE S.A. ( dalej jako Spółka ) nawiązując do raportu ESPI nr 15/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku informuje, że w dniu 26 września 2022 roku został wydany prawomocny wyrok w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki Dariusza B.o stwierdzenie nieważności lub o uchylenie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30…

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2022 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Spółki Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka Polfinance Sp.z o.o. informuje o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w Spółce Dr.Finance S.A.. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie. SKMBT-28322091918060_202209190888575128 Prezes Zarządu –…

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2022 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu. Pan Paweł Woźniak informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału i przekroczeniu w dół progu 5,00% ogólnej liczby głosów. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie. SKMBT-28322091918061_202209190619904289 Prezes…

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – korekta zawiadomienia nr 31/2022

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 15 września 2022 roku do Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu Spółki…

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 15 września 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR w związku z transakcjami na akcjach Spółki dokonanymi przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. Pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu Spółki pdf-498455_202209190777539831

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 r publikacja

Zarząd Dr.Finance S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym w dniu 3 stycznia 2022 roku, pierwotny termin publikacji raportu za III kwartał 2022 r. został ustalony na dzień 15 października 2022 roku. Zarząd Spółki informuje, że raport za III kwartał 2022…

Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła: • w dniu 07 września 2022 r. 76 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,085 zł, • w dniu 08 września 2022 r.…