Ocena Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2022 r.

Zarząd DR.FINANCE S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2022, w wysokości 221.456,51 zł, zakładającą pokrycie jej z przyszłych zysków Spółki. Prezes Zarządu – Paweł Woźniak

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie…

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 29 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Macieja Stasiaka. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2023 roku podjęto uchwałę o odwołaniu z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pani Anity Szewczyk-Dąbrowskiej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dr.Finance S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy do żadnej z podjętych Uchwał. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

W związku z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r., Zarząd DR.FINANCE S.A („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane…