39/2020 Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Dr.Finance S.A. _,,Spółka”_ wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 22 grudnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu. Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

37/2020 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka”_ informuje, że w dniu 26 października 2020 roku otrzymał informację od dotychczasowego akcjonariusza Pana Rafała Ćwiklińskiego o zmniejszeniu przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz zejściu poniżej progu 5,00% w ogólnej liczbie głosów. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie. Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

35/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 12 października 2020 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. _ „Spółka” przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 12 października 2020 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie…

34/2020 Podpisanie znaczącej umowy współpracy

Zarząd Dr.Finance S.A. _ dalej: „Spółka” _ informuje, że Dr.Finance S.A. i Grupa SG z siedzibą w Warszawie nawiązały ścisłą współpracę w zakresie pośrednictwa w sprzedaży kredytów hipotecznych, gotówkowych , komercyjnych oraz fotowoltaiki w ramach partnerstwa strategicznego.Grupa SG, działa od 10 lat w branży pośrednictwa finansowego i outsourcingu, specjalizując się w produktach gotówkowych i firmowych.…

33/2020 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 października 2020 r. Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dr.Finance S.A. wraz z projektami uchwał Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. (‘Spółka’) w związku z tym, iż w dniu 03 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dokonał zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez przywrócenie kapitału zakładowego do stanu sprzed jego obniżenia w dniu 13 września 2017 roku o kwotę 2.991.884,00 PLN (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery…

32/2020 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Dr.Finance S.A. _,,Spółka”_ wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 14 sierpnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. pana Jerzego Dera – Przewodniczącego Rady Nadzorcze Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

31/2020 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Dr.Finance S.A. _,,Spółka”_ wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 14 sierpnia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.tj. pana Pawła Woźniaka – Prezesa Zarządu Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

30/2020 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka”_ informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020 roku otrzymał informację od Spółki Polfinance Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o zwiększeniu przez nią udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz przekroczeniu progów 5,00%, 10,00%, 15,00%, 20,00%, 25,00% a także 30,00% jednocześnie w ogólnej liczbie głosów. Przed dokonaniem pierwszej transakcji zakupu…