35/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 12 października 2020 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. _ "Spółka" przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 12 października 2020 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1_ Polfinance Sp.z o.o.– liczba posiadanych akcji 1.225.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.225.000, co uprawniało do 32,75 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 86,87% w ogólnej liczbie głosów.
2_ Dariusz Bąkowski - liczba posiadanych akcji 185.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 185.000, co uprawniało do 4,95 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 13,12% w ogólnej liczbie głosów.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu