15/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 15 lipca 2020 roku

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 15 lipca 2020 roku. 1) Dera Jerzy – liczba posiadanych akcji 562.390, co stanowi 15,04% w ogólnej liczbie głosów. 2) Woźniak Paweł – liczba…

14/2020 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 lipca 2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 15 lipca 2020 roku. 1) Dera Jerzy – liczba posiadanych akcji 562.390, co stanowi 15,04% w ogólnej liczbie głosów. 2) Woźniak Paweł – liczba…

12/2020 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 15 lipca 2020 roku Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dr.Finance S.A., które odbyło się w dniu 15 lipca 2020 roku do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do podjętych Uchwał. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

11/2020 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 15 lipca 2020 roku Dr.Finance Spółka Akcyjna

W związku z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. zwołanego na dzień 15 lipca 2020 r., Zarząd DR.FINANCE S.A („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z niepodjęciem uchwały nr 18/07/2020 w sprawie umorzenia akcji własnych odstąpiło od głosowania nad uchwałami nr 19/07/2020, 20/07/2020, 21/07/2020 przedstawionymi w ogłoszeniu o zwołaniu…