15/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 15 lipca 2020 roku

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( "Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 15 lipca 2020 roku.

1) Dera Jerzy – liczba posiadanych akcji 562.390, co stanowi 15,04% w ogólnej liczbie głosów.

2) Woźniak Paweł – liczba posiadanych akcji : 450.000, co stanowi 12,03% w ogólnej liczbie głosów.

3) Jagiełło Łukasz – liczba posiadanych akcji: 100.000, co stanowi 2,67% w ogólnej liczbie głosów.

4) Bąkowski Dariusz – liczba posiadanych akcji: 185.000, co stanowi 4,95% w ogólnej liczbie głosów.

5) VIF II S.C BĄKOWSKI BĄKOWSKA – liczba posiadanych akcji: 100, co stanowi 0,003% w ogólnej liczbie głosów.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu