11/2020 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 15 lipca 2020 roku Dr.Finance Spółka Akcyjna

W związku z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. zwołanego na dzień 15 lipca 2020 r., Zarząd DR.FINANCE S.A ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z niepodjęciem uchwały nr 18/07/2020 w sprawie umorzenia akcji własnych odstąpiło od głosowania nad uchwałami nr 19/07/2020, 20/07/2020, 21/07/2020 przedstawionymi w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki z dnia 19 czerwca 2020 roku jako bezprzedmiotowymi tj. od punktów 7.10, 7.11, 7.12 porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu