12/2020 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 15 lipca 2020 roku Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dr.Finance S.A., które odbyło się w dniu 15 lipca 2020 roku do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do podjętych Uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu