53/2015 Informacja z KDPW S.A. w sprawie uchylenia uchwały nr 551/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. niniejszym informuje, iż otrzymał w dniu 4 grudnia 2015 z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałę nr 825/15 w sprawie uchylenia Uchwały nr 551/15 z dnia 13 sierpnia 2015 roku, która dotyczyła rejestracji w depozycie papierów wartościowych 373.985.665 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K. Spółka informuje , że w…

52/2015 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 20 listopada 2015 roku.

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się dnia 20 listopada 2015 roku. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące…

51/2015 Zaktualizowana prognoza finansowa Spółki na lata 2015-2016

Zarząd DORADCY24 S.A. podaje do wiadomości zaktualizowaną prognozę wyników Spółki Doradcy24 S.A. na lata 2015-2016, które zostały przedstawione pierwotnie w raporcie bieżącym nr 12/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku., następnie zaktualizowane raportem bieżącym nr 19/2015 z dnia 13 maja 2015 oraz 38/2015 z dnia 28 sierpnia 2015. Zgodnie z raportem bieżącym nr 38/2015 ostatnia…

50/2015 Udzielone akcjonariuszowi informacje na podstawie art. 428 § 6 KSH

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje informacje przekazane akcjonariuszowi, na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak – Prezes Zarządu  …

48/2015 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z podaniem do wiadomości nowego terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku, w ramach komunikatu 45/2015 z dnia 30.10.2015 doszło do incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ASO informacja o zmianie terminu publikacji portu powinna być podana najpóźniej w dniu 28.10.2015. Tym…

47/2015 Dodatkowe wyjaśnienie do raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

W uzupełnieniu do raportu za III kwartał 2015 roku nr 46/2015, który ukazał się w dniu dzisiejszym, Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. wyjaśnia, że począwszy od tego kwartału nastąpiła zmiana w bilansie Spółki w ujęciu faktur wystawianych przez agentów z tytułu wynagrodzeń prowizyjnych naliczonych w następnym miesiącu ( tzw. zaliczki ). Wcześniej Spółka wykazywała tę pozycję…

46/2015 Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2015 roku.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak – Prezes Zarządu   raport_iii_kwartal2015

45/2015 Kolejna zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 20.01.2015 roku oraz raportu bieżącego nr 43/2015 z dnia 21.10.2015 przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zmiany terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku. Nowy termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku Zarząd Spółki ustala na dzień…

44/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 20 listopad 2015 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 20 listopada 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 9.00 i odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś w lokalu przy ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu , IX piętro. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego…