53/2015 Informacja z KDPW S.A. w sprawie uchylenia uchwały nr 551/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zarząd Doradcy24 S.A. niniejszym informuje, iż otrzymał w dniu 4 grudnia 2015 z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałę nr 825/15 w sprawie uchylenia Uchwały nr 551/15 z dnia 13 sierpnia 2015 roku, która dotyczyła rejestracji w depozycie papierów wartościowych 373.985.665 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Spółka informuje , że w związku z w/w uchwałą nr 825/15 oraz uchwałą NWZA Spółki Doradcy24 S.A. nr 6 z dnia 20.11.2015 roku nie będzie prowadzić emisji akcji serii K.

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu