21/2016 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Doradcy24 S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy dotyczące następujących uchwał:

Uchwała Numer 5/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Uchwała Numer 6/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015 na pokrycie strat z lat ubiegłych

Uchwała Numer 7/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

Uchwała Numer 8/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015

Uchwała Numer 9/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Łukaszowi Jagiełło

Uchwała Numer 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jerzemu Dera
Uchwała Numer 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Bogdanowi Mazurkowi

Uchwała Numer 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Piotrowi Sereja

Uchwała Numer 13/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pawłowi Woźniakowi

Uchwała Numer 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pawła Woźniaka

Uchwała Numer 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Konradowi Ogorzelskiemu

Uchwała Numer 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Pawłowi Woźniakowi

Uchwała Nr 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Uchwała nr 18/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

Uchwała Nr 19/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Uchwała Nr 20/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Uchwała Nr 21/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu