40/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20 LISTOPADA 2015 roku

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 listopada 2015 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym NWZA. 1. Polfinance Sp. z o. o. – 48.000.000 głosów na NWZA,…

52/2015 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 20 listopada 2015 roku.

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się dnia 20 listopada 2015 roku. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące…

51/2015 Zaktualizowana prognoza finansowa Spółki na lata 2015-2016

Zarząd DORADCY24 S.A. podaje do wiadomości zaktualizowaną prognozę wyników Spółki Doradcy24 S.A. na lata 2015-2016, które zostały przedstawione pierwotnie w raporcie bieżącym nr 12/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku., następnie zaktualizowane raportem bieżącym nr 19/2015 z dnia 13 maja 2015 oraz 38/2015 z dnia 28 sierpnia 2015. Zgodnie z raportem bieżącym nr 38/2015 ostatnia…

50/2015 Udzielone akcjonariuszowi informacje na podstawie art. 428 § 6 KSH

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje informacje przekazane akcjonariuszowi, na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak – Prezes Zarządu  …

48/2015 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z podaniem do wiadomości nowego terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku, w ramach komunikatu 45/2015 z dnia 30.10.2015 doszło do incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ASO informacja o zmianie terminu publikacji portu powinna być podana najpóźniej w dniu 28.10.2015. Tym…