40/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20 LISTOPADA 2015 roku

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 listopada 2015 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym NWZA.

1. Polfinance Sp. z o. o. - 48.000.000 głosów na NWZA, co stanowiło 37,46% głosów na NWZA oraz stanowi 12,83% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.

2. Pan Jerzy Dera - 35.530.310 głosów na NWZA, co stanowiło 27,73 % głosów na NWZA oraz stanowi 9,50% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.

3. Pan Paweł Woźniak - 34.600.000 głosów na NWZA, co stanowiło 27,00 % głosów na NWZA oraz stanowi 9,25% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.

4. Pan Łukasz Jagiełło - 10.000.000 głosów na NWZA, co stanowiło 7,80 % głosów na NWZA oraz stanowi 2,67% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu