64/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 29 grudnia 2010 roku od Wiceprezesa Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., powziął informację o poniższej treści: 1) Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji: Wiceprezes Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., 2) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji…

63/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.12.2010 r., posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu. Akcjonariusz: BJT s.á r.l., Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 87 846 681 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 87 846 681 Udział w liczbie głosów…