64/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 29 grudnia 2010 roku od Wiceprezesa Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., powziął informację o poniższej treści: 1) Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji: Wiceprezes Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., 2) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem: Transakcja zawarta przez osobę zobowiązaną (art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), 3) Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje Spółki Doradcy24 S.A. 4) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników – warranty opcyjne, 5) Data i miejsce sporządzenia informacji: 29 grudnia 2010, Wrocław 6) Data i miejsce zawarcia transakcji: a/ data transakcji: 29 grudnia 2010, b/ miejsce transakcji: inne 7) Wolumen i cena transakcji: a/ liczba akcji: 250.000, b/ cena transakcji: 0,01 PLN ( jeden grosz) za sztukę,

 

 

Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Daniel Meniów
Wiceprezes Zarządu Joanna Tomkowiak