65/2017 Zawarcie przez spółkę zależną umowy przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości

Zarząd spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 19 grudnia 2017 roku Spółka zależna POLDEVELOPMENT Sp. z o.o. zawarła z RODIS sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przedwstępną umowę kupna-sprzedaży, w wyniku której zamierza dokonać nabycia, nieruchomości gruntowej niezabudowanej we Wrocławiu przy ul. Roślinnej w obrębie dzielnicy Muchobór Wielki o łącznej powierzchni 0,1447 ha. Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Spółka zależna zamierza wybudować na tym terenie dwie wille miejskie po 6 mieszkań każda, o łącznej powierzchni PUM ok. 850 m kw. Cena sprzedaży wynosi: 934.959,35 PLN netto plus należny podatek VAT 23%. Spółka POLDEVELOPMENT Sp. z o.o. wpłaciła zadatek w dniu 19 grudnia w wysokości: 230.000 zł. brutto. Pozostałe wpłaty określa harmonogram : I transza w wysokości 500.000 zł. brutto płatna do 31 stycznia 2018 roku, druga transza w wysokości 420.000 zł. do dnia 30 czerwca 2018 roku do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. Spółka zależna zamierza sfinansować zakup ze środków własnych, pożyczki od spółki Doradcy24 S.A. oraz emisji obligacji 2-letnich.

Rozpoczęcie robót budowlanych powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.

Zapisy przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o przedmiotowej umowie została zakwalifikowana przez Zarząd jako informacja poufna w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, ze względu na znaczną w skali Spółki wartość przedmiotowej umowy oraz wielkość i wartość projektu.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu