64/2017 Udzielenie pożyczki spółce zależnej

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka udzieliła POLDEVELOPMENT sp. z o.o. - jednostce zależnej od Spółki ? pożyczki w dniu 19 grudnia 2017 r. na podstawie zawartej Umowy pożyczki z dnia 19 grudnia 2017 r. ("Umowa?). Łączna kwota udzielonej POLDEVELOPMENT Sp. z o.o. pożyczki na podstawie Umowy wyniosła : 280 tys. zł.

Przedmiotowa pożyczka oprocentowana jest wg stopy stałej w wysokości : 7,00%. Termin zwrotu pożyczki określony jest na 18 grudnia 2018 r. Pożyczka związana jest głównie z finansowaniem zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Roślinnej na Muchoborze Wielkim.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji dotyczących udzielenia pożyczki jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu