5/2017 Wykup i wypłata odsetek od obligacji serii A

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 20 luty 2017 roku Spółka dokonała terminowego wykupu 300 sztuk obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda oraz o łącznej wartości 300.000,00 zł ( trzysta tysięcy złotych ) za wszystkie wyemitowane obligacje serii A, których termin wykupu przypadał na dzień 20 luty 2017 roku. Wraz z wykupem obligacji serii A, Spółka dokonała wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy od obligacji serii A, których płatność upływa w dniu 20 luty 2017 roku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu