38/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29 CZERWCA 2015 roku

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 CZERWCA 2015 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym ZWZA.

1. Polfinance Sp. z o. o. - 48.000.000 głosów na ZWZA, co stanowiło 30,87% głosów na ZWZA oraz stanowi 12,83% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.

2. Pan Jerzy Dera - 34.600.000 głosów na ZWZA, co stanowiło 22,25 % głosów na ZWZA oraz stanowi 9,25% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.

3. Pan Paweł Woźniak - 34.600.000 głosów na ZWZA, co stanowiło 22,25 % głosów na ZWZA oraz stanowi 9,25% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.

4. Pan Dariusz Bąkowski - 28.300.000 głosów na ZWZA, co stanowiło 18,20 % głosów na ZWZA oraz stanowi 7,57% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.

5. Pan Łukasz Jagiełło - 10.000.000 głosów na ZWZA, co stanowiło 6,43 % głosów na ZWZA oraz stanowi 2,67% ogólnej liczby głosów w kapitale akcyjnym Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu