36/2015 Wniosek akcjonariusza Doradcy24 o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu wniosku akcjonariusza Spółki Doradcy24 S.A. posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwiec 2015 roku dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 29 czerwca 2015 roku, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,

7.2. pokrycia straty za rok 2014,

7.3. dalszego istnienia Spółki,

7.4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014,

7.5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014,

7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,

7.7. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014r.,

7.8. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez subskrypcję zamkniętą, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

8. Wolne wnioski;

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

 

d24_projekty_uchwal_29_06_2015