36/2019 Ustalenie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Rada Nadzorcza Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2019 roku, podjęła uchwałę zwiększającą wynagrodzenie Prezesa Zarządu do kwoty: 16.000,00 PLN brutto miesięcznie ( szesnaście tysięcy złotych), począwszy od dnia1 stycznia 2020 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zwiększeniu limitu wydatków ponoszonych przez Zarząd w kwocie maksymalnej: 2.000,00 PLN miesięcznie ( dwa tysiące złotych ), począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu