32/2008 Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Doradcy24 SA informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28.11.2008 r. od Członka Rady Nadzorczej powziął informację, że Członek Rady Nadzorczej dokonał transakcji nabycia akcji Spółki Doradcy24 SA
Treść zawiadomienia:

1). imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji; Członek Rady Nadzorczej
2). wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem; Transakcja dokonana przez osobę zobowiązaną, Członka Rady Nadzorczej Doradcy24 SA
3). wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja; Akcje Spółki Doradcy24 SA
4). rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia; Nabycie akcji Doradcy24 SA- transakcje na rynku alternatywnym NewConnect na sesji zwykłej
5). data i miejsce sporządzenia informacji 28.11.2008 r., Wrocław 6). data i miejsce zawarcia transakcji
a). data transakcji 24 - 28. .11.08
b). miejsce transakcji rynek NewConnect
7). Wolumen i cena transakcji;
Data transakcji K/S Wolumen Cena średnia 24.11.2008 K 13 519 0,13 28.11.2008 K 66 662 0,15

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:

* Dariusz Koczar - Prezes Zarządu

 

* Jarosław Orliński - Członek Zarządu