31/2008 Umowa zakazu sprzedaży akcji Doradcy24 SA typu lock-up

Zarząd Doradcy24 SA informuje, iż Privilege Capital Management S.A. (PCM S.A.), akcjonariusz Emitenta w dniu 24.11.2008 r. złożył zobowiązania wobec Emitenta w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności 31.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Doradcy24 S.A. Zablokowane akcje (31.000.000) uprawniają do wykonywania 31.000.000 głosów na WZA, co stanowi łącznie 29,54% kapitału zakładowego i 29,54% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. PCM S.A. zobowiązał się, iż do dnia 30 czerwca 2009 r. nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części akcji objętych umową wyłączenia zbywalności, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Zarząd Doradcy24 S.A. Łączna ilość akcji Doradcy24 SA będąca w posiadaniu Zarządu Doradcy24 S.A. oraz PCM SA, które podlegają umowie czasowego wyłączenia ich zbywalności wynosi 86.360.000 i stanowi 82,28% kapitału zakładowego oraz 82,28% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Akcje będące w posiadaniu Zarządu podlegają umowie czasowego wyłączenia ich zbywalności do dnia 23 czerwca 2009 r. tj. do upływu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wprowadzenia akcji Emitenta do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:

* Dariusz Koczar - Prezes Zarządu
* Jarosław Orliński - Członek Zarządu