20/2017 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 listopad 2017 r. w związku z żądaniem akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku

Zarząd DORADCY S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2017 oraz EBI nr 19/2017 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( "NWZ") na dzień 8 listopada 2017 roku informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 19 października 2017 r. wpłynęło do Spółki żądanie od uprawnionego akcjonariusza Pana Jerzego Dera umieszczenia w porządku obrad NWZ punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki poniżej przekazuje zmieniony porządek obraz NWZ, a jako załącznik dołącza projekty uchwał NWZ uzupełnione o projekt uchwały zgłoszony przez w/w akcjonariusza wraz z opinią Zarządu Spółki co do treści tej uchwały. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopad 2017 roku pozostają bez zmian.

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 8 listopad 2017 r. na godz. 10:00:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej;

8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

10. Wolne wnioski;

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

D24-Projekty-uchwal-na-NWZA-08-11-2017_aktualizacja-na-19-pazdziernik-2017

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu