17/2017 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki.

Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 września 2017 roku, podjął informacje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dniem 13 września 2017 roku dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 2.991.884,00 PLN (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), tj. z kwoty 3.739.855 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 747.971,00 PLN (siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej z 3.739.855 akcji Spółki z kwoty 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja do kwoty 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda akcja.
Po zarejestrowaniu zmiany, kapitał zakładowy Spółki wynosi 747.971,00 PLN (siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 3.739.855 (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć)) akcji zwykłych, w tym:

1) 1.002.600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do A 1002600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

2) 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 (jeden) do B 0047000 (czterdzieści siedem tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

3) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 0000001 (jeden) do C 0150000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 0000001 (jeden) do D 0040000 (czterdzieści tysięcy), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

5) 33.500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 000001 (jeden) do D1 0033500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

6) 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 0000001 (jeden) do E 0022500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

7) 1.356.436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach F 000000001 (jeden) do F 1356436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

8) 27.651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach G 0000001 (jeden) do G 0027651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

9) 258.368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 0000001 (jeden) do H 0258368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

10) 281.250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 0000001 (jeden) do I 0281250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

11) 520.550 (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach J 0000001 (jeden) do J 00520550 (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

W związku z rejestracją zmiany wysokości kapitału zakładowego Sąd dokonał rejestracji zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki. Nowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 747.971,00 PLN (siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 3.739.855 (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć)) akcji zwykłych, w tym:

1) 1.002.600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do A 1002600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

2) 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 (jeden) do B 0047000 (czterdzieści siedem tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

3) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 0000001 (jeden) do C 0150000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 0000001 (jeden) do D 0040000 (czterdzieści tysięcy), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

5) 33.500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 000001 (jeden) do D1 0033500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

6) 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 0000001 (jeden) do E 0022500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

7) 1.356.436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach F 000000001 (jeden) do F 1356436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

8) 27.651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach G 0000001 (jeden) do G 0027651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

9) 258.368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 0000001 (jeden) do H 0258368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

10) 281.250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 0000001 (jeden) do I 0281250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

11) 520.550 (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach J 0000001 (jeden) do J 00520550 (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.?
Dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki przedstawiało się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.739.855,00 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 3.739.855 (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, w tym:

1) 1.002.600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do A 1002600 (jeden milion dwa tysiące sześćset), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

2) 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001(jeden) do B 0047000 (czterdzieści siedem tysięcy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

3) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 0000001 (jeden) do C 0150000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 000000001 (jeden) do D 0040000 (czterdzieści tysięcy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

5) 33.500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 0000001 (jeden) do D1 0033500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

6) 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 0000001 (jeden) do E 0022500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

7) 1.356.436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 0000001 (jeden) do F 1356436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

8) 27.651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 0000001 (jeden) do G 0027651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

9) 258.368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 0000001 (jeden) do H 0258368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

10) 281.250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 0000001 (jeden) do I 0281250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

11) 520.550 (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 0000001 (jeden) do J 0520550 (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu