1/2017 Emisja obligacji serii C

Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Emitent") informuje, że po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej podjął uchwałę Zarządu Emitenta nr 1/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii C ("Uchwała"). Na podstawie Uchwały Emitent wyemituje nie więcej niż 300 (trzysta ) sztuk dwuletnich, niezabezpieczonych, obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 6,0% (sześć procent) w skali roku, z okresami odsetkowymi wynoszącymi 12 miesięcy. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniesie nie więcej niż 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych). Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238). Środki pochodzące z emisji Obligacji zostaną przeznaczone przez Emitenta na bieżącą działalność . Emitent zakłada, że dniem przydziału Obligacji serii C będzie dzień 20 luty 2017 roku, zaś terminem wykupu Obligacji będzie dzień 21 luty 2019 roku.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu