10/2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco: Jerzy Dera - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Jagiełło - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Paweł Szponik - Sekretarz Rady Nadzorczej, Michał Świątek - Członek Rady Nadzorczej, Helena Hanczyn - Członek Rady Nadzorczej.

Poniżej życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej DR.FINANCE S.A.

Jerzy Dera

Pan Jerzy Dera jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1998 roku związany jest z rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym. Od 2007 związany jest ze spółką Polfinance Sp. z o.o., której jest udziałowcem. Od 2010 roku pełni funkcję prezesa zarządu Polfinance Sp. z o.o. Od 2010 do 2015 pełnił funkcję prezesa zarządu Polfinance Capital Sp. z o.o., od 2011 do 2015 wiceprezesa zarządu PolDevelopment Sp. z o.o.. Pan Jerzy Dera nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Jerzy Dera pełni funkcje zarządcze oraz jest udziałowcem spółki prowadzącej w niewielkim zakresie działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Jednak w opinii Pana Jerzego Dery, z uwagi na fakt dominujących innych linii biznesowych nie można powiedzieć wprost, że stanowią one konkurencję. Pełnione funkcje: Prezes Zarządu Polfinance Sp. z o.o., i jednocześnie jeden z dwóch głównych udziałowców. Od 28 kwietnia 2014 roku do 26 czerwca 2019 roku Pan Jerzy Dera pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej DR.FINANCE S.A.. Główną działalnością Polfinance Sp. z o.o. jest pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń na życie indywidualnych i grupowych oraz majątkowych. Własna działalność gospodarcza pod nazwą WOMA Dera Jerzy, pośrednictwo ubezpieczeniowe. Pan Jerzy Dera nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Jerzy Dera nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jerzy Dera pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Łukasz Jagiełło

Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne. Od 2007 roku nieprzerwanie związany z rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym.

Łukasz Jagiełło, dzięki wieloletniej pracy jako agent na rynku ubezpieczeniowym, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu jego funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Od 2009 roku jest Dyrektorem Regionu w Polfinance sp. z o.o. dzięki temu posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem. Ukończył wiele kursów i szkoleń związanych z tematyką zarządzania, finansów i ubezpieczeń. Od 10 lutego 2015 roku do 26 czerwca 2019 roku Pan Łukasz Jagiełło pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej DR.FINANCE S.A..

Łukasz Jagiełło prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowo-finansowego oraz gastronomii. Pan Łukasz Jagiełło nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Łukasz Jagiełło nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Łukasz Jagiełło nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Łukasz Jagiełło pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Michał Świątek

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, kierunek - zarządzanie. Od 2009 do 2010 Specjalista ds. Organizacji Szkoleń w firmie WORKPOFIT Wieluń. Od 2014 roku i nadal Menedżer Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, specjalista ds. dofinansowania PFRON w firmie WORKPOFIT Wieluń. Ponadto w latach 2014 - 2015 Wiceprezes Zarządu Wieluńskiego Klubu Sportowego. Od 2010 roku i nadal własna działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe "Święty" Michał Świątek. Firma zajmuje się handlem paliwami płynnymi oraz pośrednictwem finansowo-ubezpieczeniowym. Od 25 kwietnia 2016 roku do 26 czerwca 2019 roku Pan Michał Świątek pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej DR.FINANCE S.A.. Pan Michał Świątek nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. Pan Michał Świątek nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Michał Świątek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Michał Świątek pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Helena Hanczyn

Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne.

1973-1975 Urząd Miasta Wałbrzycha - inspektor oświaty

1975-1977 SKR w Jugowicach - sprawy kadry

1978-1985 Urząd Wojewódzki Wałbrzych - pracownik administracyjno-księgowy

1986-1990 Cech Rzemiosł Budowlanych - odpowiedzialna za kadry i sprawy socjalne

1990-2009 II L.O. w Wałbrzychu , Zespół Szkół Podstawowych nr 10 w Wałbrzychu - kierownik administracyjno-ekonomiczny

2007- 2007 Prezes Zarządu Polfinance Sp. z o.o.

2010-2016 Specjalista ds. kadrowych w Polfinance Sp. z o.o.

Od 2016 do nadal prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą "Helena Hanczyn" - działalność z zakresu spraw administracyjnych, kadrowych i księgowych. Od 28 czerwca 2018 roku do 26 czerwca 2019 roku Pani Helena Hanczyn pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej DR.FINANCE S.A..

Pani Helena Hanczyn nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Pani Helena Hanczyn nie była skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pani Helena Hanczyn nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Helena Hanczyn pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Paweł Szponik

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii kierunek Prawo oraz kierunek Administracja-Specjalność Zarządzanie. Wpisany na listę radców prawnych.

2000-2001 Howell Stal Sp. z o.o. Samodzielny specjalista ds. Windykacji i zarządzania wierzytelnościami,

2001-2002 Howell Stal Sp. z o.o. Zastępca Dyrektora ds. Kredytów i Windykacji

2002-2007 Hurtownia Osprzętu Elektrycznego i Kabli "ELMAT: Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Ekonomiczno-prawnych - Prokurent

2003-2007 ENERGOKABEL Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Rozwoju

2003-2017 EFFIN Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2007-2008 FEGA Poland Sp. z o.o. Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-prawnych

2016-2019 - DEVIP Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu

2007-obecnie ELPROFIT Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

2014-obecnie Paweł Szponik Kancelaria Radcy Prawnego

2019- obecnie VIRJA Sp. z o.o.

Pan Paweł Szponik jest także wspólnikiem w następujących spółkach: ALU-FAST Sp. z o.o., EFFIN Sp. z o.o., VIRJA Sp. z o.o., DEVIP Sp. z o.o., ELPROFIT Sp. z o.o.

Pan Paweł Szponik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Paweł Szponik nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Paweł Szponik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Szponik pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu