8/2020 Wpływ skutków epidemii koronawirusa Covid-19 na działalność Spółki.

Zarząd Dr.Finance S.A. "Emitent", "Spółka" z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przekazuje informację dotyczącą wpływu epidemii koronawirusa na działalność Emitenta w kolejnych kwartałach 2020 roku.
Spółka informuje, że przede wszystkim podjęła niezbędne działania w celu zachowania pełnej ciągłości operacyjnej oraz wprowadziła szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom, pracownikom i współpracownikom.
Spółka wystąpiła także z wnioskiem do Santander Bank Polska o otwarcie linii kredytowej w rachunku bieżącym, dodatkowe środki mają w głównej mierze być wykorzystane do rekrutacji i pozyskiwaniu nowych agentów do współpracy z naszą Spółką, jak również do przejęć innych pośredników finansowych. Te działania powinny utrzymać wolumen sprzedaży w drugim półroczu 2020 roku, porównywalnym z takim samym okresem zeszłego roku.
Jeśli powyższe działania nie przyniosą efektu to Emitent spodziewa się, iż skutki epidemii koronawirusa Covid-19 będą miały negatywny wpływ na przyszłe wyniki i działalność Spółki, jednak Zarząd Spółki nie spodziewa się utraty płynności, ponieważ środki na rachunkach bankowych oraz model funkcjonowania pozwala szybko się dostosować do bieżącej sytuacji.
Zarząd przewiduje w wersji pesymistycznej, że w związku z powyższym w II i III kwartale 2020 roku może nastąpić spadek wartości sprzedanych produktów finansowych przez Emitenta o około 20-30% w stosunku do wartości produktów hipotecznych w I kwartale 2020 roku. Związane jest to m.in. z następującymi czynnikami:
- zmianami organizacyjnymi oraz ofertowymi po stronie samych banków, łącznie z możliwością wycofania się kilku z nich z oferowania produktów hipotecznych,
- zwiększenie obowiązkowego wkładu własnego z 10% do 20% przez największe banki,
- wydłużaniem procesów decyzyjnych w bankach,
- zmniejszeniem popytu na nieruchomości ze strony klientów,
- pogorszeniem się sytuacji finansowej samych klientów.
Powyższa ocena wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe Spółki sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Biorąc pod uwagę szereg okoliczności zewnętrznych nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania ich wpływu na działalność i wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu