7/2020 Zakończenie Programu Odkupu akcji własnych

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd DR.FINANCE S.A. (“Spółka”) informuje, iż w związku z przyjętym Programem Odkupu akcji własnych Spółki (“Program”) oraz okresu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych udzielonego Zarządowi Spółki na mocy uchwały nr 7/11/2017 NWZA z dnia 08 listopada 2017 roku oraz przyjętym Programem Odkupu akcji własnych Spółki (“Program”), Program został przez Spółkę zakończony w dniu 16 marca 2020 roku. Spółka informuje, że w okresie od dnia przyjęcia przez Zarząd Spółki Programu tj. w okresie od dnia 8 listopada 2017 r. a de facto pierwszą transakcją w dniu 4 września 2018 roku do dnia 16 marca 2020 r. w wyniku transakcji przeprowadzonych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie, Spółka nabyła łącznie 150.000 akcji własnych, które stanowią 4,011% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 4,011% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Akcje zostały nabyte przez Spółkę za łączną kwotę w wysokości 53.548,13 zł, co daje średnią wartość nabycia 1 akcji przez Spółkę w wysokości 0,357 zł. Spółka o transakcjach nabycia akcji własnych Spółki w ramach Programu informowała szczegółowo w trakcie trwania Programu w raportach bieżących. Łączna wysokość kwoty za którą nabyto akcje powiększona o koszty nabycia tych akcji wyniosła 54.856,11 zł, co stanowi koszt wynoszący 0,366 zł w przeliczeniu na 1 akcję.

Emitent informuje, iż w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące zwoła Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w celu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu i obniżeniu kapitału zakładowego lub Zarząd podejmie decyzję w celu dalszego zbycia akcji lub zaoferowania pracownikom oraz współpracownikom w ramach programu motywacyjnego, lub w inny sposób rozdysponowania z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu