54/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 23 listopada 2011 roku od Członka Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., powziął informację o poniższej treści:

 

1) Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:

Członek Zarządu Spółki Doradcy24 S.A.,

 

2) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem: Transakcja zawarta przez osobę zobowiązaną (art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),

 

3) Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:

Akcje Spółki Doradcy24 S.A.

 

4) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia:

Objęcie akcji w ramach programu motywacyjnego

 

5) Data i miejsce sporządzenia informacji:

18 listopada 2011, Wrocław

 

6) Data i miejsce zawarcia transakcji:

a/ data transakcji: 18 listopada 2011,

b/ miejsce transakcji: inne

 

7) Wolumen i cena transakcji:

a/ liczba akcji: 1.400.000,

b/ cena transakcji: 0,01 PLN ( jeden grosz) za sztukę,

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych