53/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 21 listopada 2011 roku od Członka Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., powziął informację o poniższej treści:
1) Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:
Członek Zarządu Spółki Doradcy24 S.A.,
2) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem:
Transakcja zawarta przez osobę zobowiązaną (art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
3) Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:
Akcje Spółki Doradcy24 S.A.
4) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia:
Objęcie akcji w ramach programu motywacyjnego
5) Data i miejsce sporządzenia informacji:
21 listopada 2011, Wrocław
6) Data i miejsce zawarcia transakcji:
a/ data transakcji: 18 listopada 2011,
b/ miejsce transakcji: inne
7) Wolumen i cena transakcji:
a/ liczba akcji: 1.200.000,
b/ cena transakcji: 0,01 PLN ( jeden grosz) za sztukę,

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych