4/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Dr.Finance S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 19 lutego 2019 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka ? Prezesa Zarządu Spółki Dr.Finance S.A. powiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu przez niego stanu posiadania akcji Spółki.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu