17/2018 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej (raport nr 17/2018)

Zarząd Dr.Finance S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu Członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej został powołany nowy członek: Pani Helena Hanczyn. Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco: - Jerzy Dera - Przewodniczący Rady Nadzorcze, Piotr Sereja - Sekretarz Rady Nadzorczej, Łukasz Jagiełło, Członek Rady Nadzorczej, Michał Świątek, Członek Rady Nadzorczej, Helena Hanczyn Członek Rady Nadzorczej

Poniżej życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki

Helena Hanczyn

Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne.

1973-1975 Urząd Miasta Wałbrzycha - inspektor oświaty

1975-1977 SKR w Jugowicach - sprawy kadry

1978-1985 Urząd Wojewódzki Wałbrzych - pracownik administracyjno-księgowy

1986-1990 Cech Rzemiosł Budowlanych - odpowiedzialna za kadry i sprawy socjalne

1990-2009 II L.O. w Wałbrzychu , Zespół Szkół Podstawowych nr 10 w Wałbrzychu - kierownik administracyjno-ekonomiczny

2007- 2007 Prezes Zarządu Polfinance Sp. z o.o.

2010-2016 Specjalista ds. kadrowych w Polfinance Sp. z o.o.

Od 2016 do nadal prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą ?Helena Hanczyn? - działalność z zakresu spraw administracyjnych, kadrowych i księgowych.

Pani Helena Hanczyn nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna do Emitenta. Pani Helena Hanczyn nie była skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pani Helena Hanczyn nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Helena Hanczyn pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu