16/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Dr.Finance S.A. ( "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dera Jerzy - liczba posiadanych akcji 619.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 619.000, co uprawniało do 40,53 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,55% w ogólnej liczbie głosów.

2) Wożniak Paweł - liczba posiadanych akcji : 550.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 550.000, co uprawniało do 36,02 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 14,71% w ogólnej liczbie głosów.

3) Bąkowski Dariusz - liczba posiadanych akcji: 185.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 185.000, co uprawniało do 12,11 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,95% w ogólnej liczbie głosów.

4) Polfinance Sp. z o.o. - liczba posiadanych akcji: 173.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 173.000, co uprawniało do 11,33 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,63% w ogólnej liczbie głosów.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu