16/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dr.Finance S.A., które odbyło się dnia 28 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". "

16-2018 SKMBT_28318062817190

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu