15/2018 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za roku 2017

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 14/2018 z dnia 7-06-2018 r., Zarząd Dr.Finance S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 09-06-2018 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017 w wysokości 254.014,23 PLN, w której przewiduje się, że:

1. Kwota: 225.787,50 PLN na kapitał rezerwowy

2. Kwota: 28.226,73 PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu