14/2018 Uchwała Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2017

Zarząd Dr.Finance S.A. ('Spółka') informuje, że w dniu 07-06-2018 roku podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki sposób podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości : 254.014,23 PLN, w której przewiduje się, że:

1. Kwota: 225.787,50 PLN na kapitał rezerwowy

2. Kwota: 28.226,73 PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu