13/2020 Korekta raportu bieżącego ESPI 12/2020 dot. projektu Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. we Wrocławiu zwołanego na 15.07.2020 roku

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki DR.FINANCE S.A. ("Spółka") informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w projekcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 lipca 2020 r., uchwale nr 17/07/2020 w sprawie użycia kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych omyłkowo podano w § 1 uchwały nieprawidłową wartość bieżącą kapitału rezerwowego. Prawidłowy § 1 przedmiotowej uchwały powinien brzmieć:

Postanawia się użyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie: 170.957,07 PLN (sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 07/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie: 170.957,07 PLN.

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego i proponowanych uchwał pozostaje bez zmian.

Zarząd DR.FINANCE S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości projekt prawidłowej treści Uchwały nr 17/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: DR.FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 15 lipca 2020.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu