10/2015 Emisja obligacji serii A

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Emitent") informuje, że po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w dniu 16 lutego 2015 roku podjął uchwałę Zarządu Emitenta nr 1/2015 w sprawie emisji obligacji serii A ("Uchwała"), Na podstawie Uchwały Emitent wyemituje nie więcej niż 300 (trzysta) sztuk dwuletnich, niezabezpieczonych, obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 5% (pięć procent) w skali roku, z okresami odsetkowymi wynoszącymi 12 miesięcy. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi nie więcej niż 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych). Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. Środki pochodzące z emisji Obligacji zostaną przeznaczone przez Emitenta na bieżącą działalność Emitenta. Emitent zakłada, że dniem przydziału Obligacji serii A będzie dzień 20 luty 2015 roku, zaś terminem wykupu Obligacji będzie dzień 20 luty 2017 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu