Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 4 października 2017 roku Spółka zależna POLDEVELOPMENT Sp. z o.o. zawarła z PGP DEVELOPMENT sp. z o.o. (dalej "Wykonawca") z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim umowę, której przedmiotem jest wybudowanie dwóch obiektów budowlanych na inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Smardzowska 46. Powierzchnia sprzedażowa inwestycji wynosi: 365 mkw.
Wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi : 978.432,16 złotych netto. Do wynagrodzenia Wykonawcy zostanie doliczony należny podatek VAT.

Informacja o przedmiotowej umowie sprzedaży została zakwalifikowana przez Zarząd jako informacja poufna, ze względu na znaczną w skali Spółki wartość przedmiotowej umowy oraz wielkość i wartość projektu.

Zgodnie z ww. umową rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi najpóźniej do dnia 17 października 2017 r.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 31 sierpnia 2018 roku.

Zapisy przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.