Korekta jednostkowego raportu za III kwartał 2022 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje korektę jednostkowego raportu za III kwartał 2022 roku. Korekta dotyczy błędnie wskazanych okresów w rachunku zysków i strat. W pierwszych dwóch kolumnach rachunku zysków i strat było: 01.07.2021-30.09.2021 oraz 01.01.2021-30.09.2021 a powinno być: 01.07.2022-30.09.2022 oraz 01.01.2022-30.09.2022. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do…

Jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 0000146225_202211150000144115 Prezes Zarządu – Paweł Woźniak

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 r.

Zarząd Dr.Finance S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym w dniu 3 stycznia 2022 roku, pierwotny termin publikacji raportu za III kwartał 2022 r. został ustalony na dzień 15 października 2022 roku. Natomiast raportem bieżącym w dniu 16 września 2022 r.…

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 r publikacja

Zarząd Dr.Finance S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów, opublikowanego raportem bieżącym w dniu 3 stycznia 2022 roku, pierwotny termin publikacji raportu za III kwartał 2022 r. został ustalony na dzień 15 października 2022 roku. Zarząd Spółki informuje, że raport za III kwartał 2022…

Korekta jednostkowego raportu finansowego za IV kwartał 2022 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje korektę jednostkowego raportu za IV kwartał 2021 roku. Korekta dotyczy niezgodności zbadanych danych finansowych w raporcie rocznym z danymi opublikowanymi w raporcie za IVQ2022 roku, który to ukazał się w dniu 14 lutym 2022 roku. Zaistniałe istotne rozbieżności nastąpiły głównie w pozycjach bilansu po stronie: Aktywa 1. Aktywa…

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 27 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Anity Szewczyk-Dąbrowskiej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Dr.Finance S.A. ( „Spółka”) informuje, że do Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku z terminem obowiązywania od 27 czerwca 2022 roku wpłynęła rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Pawła Szponika. Nie podano przyczyny rezygnacji. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące…

Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dr.Finance S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 roku do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy do żadnej z podjętych Uchwał. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku

W związku z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r., Zarząd DR.FINANCE S.A („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane…