63/2018 Przedterminowa spłata pożyczki

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ("Spółka") informuje, że Poldevelopment sp. z o.o. ( jednostka zależna od Spółki do dnia 10 maja 2018 r.) dokonała przedterminowej całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami za dany okres w dniu 22 października 2018 r. na podstawie zawartej Umowy pożyczki z dnia 19 grudnia 2017 r. ("Umowa").

Spółka informowała o udzieleniu pożyczki raportem bieżącym nr 64/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Łączna kwota spłaconej pożyczki na podstawie Umowy wyniosła : 296.485,480 PLN

( w tym 16.485,48 PLN stanowią odsetki ). Przedmiotowa pożyczka oprocentowana była wg stopy stałej w wysokości : 7,00% w skali roku. Termin zwrotu pożyczki pierwotnie określony był na dzień 18 grudnia 2018 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji dotyczących udzielenia pożyczki jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu