57/2010 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii D i E Spółki Doradcy24 S.A.

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. informuje, że uchwałą nr 1404/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 grudnia 2010 r. określono dzień 29 grudnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Doradcy24 S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda
a) 4.000.000 (czterech milionów) akcji serii D,
b) 2.250.000 (dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii E
oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLDRD2400010".
Akcje będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DORADCY24" i oznaczeniem "D24".

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:

* Daniel Meniów - Wiceprezes Zarządu
* Joanna Tomkowiak - Wiceprezes Zarządu