25/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dr.Finance S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Dr.Finance S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dera Jerzy - liczba posiadanych akcji 621.043, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 621.043, co uprawniało do 41,90 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,61% w ogólnej liczbie głosów.

2) Wożniak Paweł - liczba posiadanych akcji : 600.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 600.000, co uprawniało do 40,48 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,04% w ogólnej liczbie głosów.

3) Bąkowski Dariusz - liczba posiadanych akcji: 185.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 185.000, co uprawniało do 12,48 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,95% w ogólnej liczbie głosów.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu