23/2018 INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dr.Finance S.A. ("Emitent?, "Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu informuje o otrzymaniu w dniu 25 czerwca 2018 roku od Członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Ogorzelskiego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Dr.Finance S.A. ze skutkiem na dzień 25 czerwca 2018r.

Zgodnie z treścią złożonej rezygnacji, przyczyną jest wejście w życie w dniu 1 października 2018 roku Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń ( Dz. U. 2017 poz. 2486 ) w szczególności Art. 30 ust. 1 pkt 3 w/w Ustawy, który wskazuje iż broker ubezpieczeniowy nie może być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu