19/2018 Wcześniejszy całkowity wykup Obligacji serii B

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ("Spółka", ,,Emitent") nawiązując do Raportu nr 16/2018 z dnia 11 maja 2018 roku, informuje, że w wykonaniu pkt. 14 Warunków Emisji Obligacji serii B oraz porozumienia zawartego z Obligatariuszem, w dniu 17 maja 2018 roku dokonano wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji serii B.

Przedmiotem wykupu było 250 sztuk Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł. plus odsetki za dany okres do dnia 17 maja 2018 r. w wysokości: 9.006,85 zł.

Na dzień 17 maja 2018 r. Spółka nie posiadania żadnych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu