18/2018 Wcześniejszy całkowity wykup Obligacji serii C

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Dr.Finance S.A. ("Spółka", ,,Emitent") nawiązując do Raportu nr 16/2018 z dnia 11 maja 2018 roku informuje, że w wykonaniu pkt. 14 Warunków Emisji Obligacji serii C oraz porozumienia zawartego z Obligatariuszami, w dniu 16 maja 2018 roku dokonano wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji serii C.

Przedmiotem wykupu było 300 sztuk Obligacji serii C o łącznej nominalnej wartości 300.000 zł. plus odsetki za okres do dnia 16 maja 2018 r. w wysokości: 4.142,47 zł.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu