31/2009 Osiągnięcie progu 5% w kapitale zakładowym

Zarząd Doradcy24 SA. informuje, iż w dniu 28.12.2009 roku otrzymał od Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. (WDM) informację, iż w wyniku dokonania w dniach 21-23 grudnia 2009 r. przez spółkę zależną WDM (Privilege Capital Management S.A.) transakcji kupna akcji Spółki Doradcy24 (Spółka) WDM przekroczyła próg 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu D24.

Zgodnie z otrzymaną informacją, przed powyższymi transakcjami WDM poprzez spółki zależne pośrednio lub bezpośrednio kontrolował 13.182.314 akcji Spółki, co
stanowiło 4,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 4,63% głosów.

Aktualnie WDM poprzez spółki zależne pośrednio lub bezpośrednio kontroluje 16.382.314 akcji Spółki, co stanowi 5,76% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

WDM poinformował Spółkę, iż w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia pośrednio poprzez spółki zależne udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

 

 

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-12-28 Sławomir Borkowski Członek Zarządu
2009-12-28 Artur Nowak-Gocławski Prezes Zarząd